Facebook Twitter More...

קראו, חתמו, שתפו

עצומה זו קוראת למחוקק ולמקבלי החלטות במגזר הפרטי והציבורי לפעול נגד אפליית נשים במקומות עבודה

1. התחייבות לקידום שוויון הזדמנויות בתעסוקה ללא אפליה על רקע מגדר, לאום, מוצא, גזע, דת, גיל, הורות, מעמד אישי, הריון, טיפולי פוריות, מוגבלות, השקפה, נטייה מינית.

2. התחייבות להגברת האכיפה של חקיקת מגן ובכלל זה אכיפת חוק שכר שווה לעובדת ולעובד;  התחייבות להגבלת טווח פערי שכר בין עובדים במקום העבודה.

3. התחייבות להעלאת שכר מינימום ולהרחבת הבסיס לחישוב הפרשות סוציאליות.

4. התחייבות למעבר להעסקה ישירה במגזר הציבורי תוך הגבלה משמעותית של היקף ההעסקה הקבלנית המותרת במגזר הפרטי.

5. התחייבות להטמעת חשיבה מגדרית בכל הקשור לפיתוח ולתקצוב תוכניות ציבוריות ובחינת ההשלכות המגדריות של תקציב המדינה.

6. התחייבות להקמת קרן פנסיה ציבורית ללא מטרות רווח ובדמי ניהול נמוכים.

7. התחייבות לפיתוח ולתקצוב שירותים לעידוד השתתפות אימהות בשוק העבודה.

8. התחייבות לפיתוח, לתקצוב ולהטמעה של תכניות לשילוב מלא ושוויוני של נשים בתעסוקה, ובמיוחד נשים מבוגרות בטרם דיון בהעלאת גיל הפרישה לנשים.

9. התחייבות לפיתוח, לתקצוב ולהטמעה של תכניות להעלאת שיעור השתתפותן של נשים ערביות בשוק העבודה.

10. התחייבות לפיתוח, לתקצוב ולהטמעה של תכניות לשילוב ולהתקדמות של נשים נפגעות אלימות בשוק העבודה והרחבת זכויותיהן בתהליך השיקום הנפשי-כלכלי.

11. התחייבות לחוקק ולהתקין זכויות מלאות עבור עצמאיות, בהתאמה לזכויות הניתנות לעובדות שכירות.

12. התחייבות לפיתוח ולתקצוב של כלים תומכי תעסוקה ובמרכזם הכשרה מקצועית. 

13. התחייבות להרחבת המאבק למיגור הטרדה מינית בעבודה ושמירה על זכויותיהן של נפגעות הטרדה מינית בעבודה.

14. התחייבות לעידוד התארגנות עובדים ועובדות.

15. התחייבות לקיצור שבוע העבודה ולאכיפה של הגבלת העסקה בשעות נוספות.

16. התחייבות לייצוג הולם של נשים ממגוון קבוצות האוכלוסייה במוקדי קבלת החלטות, ובכלל זה במקומות ריאליים ברשימות המפלגות לכנסת; מתן ייצוג שווה לנשים במוסדות המפלגה ובוועדות לקביעת מדיניות כלכלית, תעסוקתית  וביטחונית. 

 16 העקרונות לשוויון כלכלי-תעסוקתי של נשים בישראל:

נמאס לי מאי השוויון!
*

הוסיפי את חתימתך:

לא נמאס לכן כבר? לא מקומם אתכן שהגבר שעובד לידכן- באותו התקן ובאותה עבודה, מרוויח עשרות אחוזים יותר מכן רק מפני שהוא גבר? שהפנסיה שלו תהיה גדולה משלכן? שבמקרה של קיצוצים אתן תהיינה הראשונות ללכת, ובמקרה של קידום- האחרונות לקבל אותו? לא התעייפתן מלהתאמץ להוכיח שוב ושוב את הערך התעסוקתי שלכן עבור הארגון, ועדיין להישאר שקופות כשזה מגיע לנושא התגמול?

 

אנו הנשים מונות 52 אחוזים מכלל האוכלוסייה. אילו מדינת ישראל הייתה חברה בורסאית היינו בעלות השליטה בחברה. קואליציית ארגוני הנשים 'שותפות' קוראת לכן להצטרף ולקחת חלק פעיל בקמפיין להפסקת אי השוויון במקומות העבודה.

 

הצטרפי אלינו בחתימתך, ושתפי 

ב-21.1.14 מפסיקות את האפליה התעסוקתית בישראל